Przychodnia Lekarzy Specjalistów ul. Czerniakowska 131, 00-720 Warszawa tel. 228410511
Przychodnia Medycyny Pracy ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa, tel. 226271100
Transport sanitarny ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa, tel. 226272125, tel. 226279511

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności

laboratoryjnych lub obrazowych

 

1). Zlecenia (skierowania) na badania laboratoryjne i obrazowe (RTG, USG) z koszyka usług POZ są wystawiane, po przeprowadzeniu konsultacji lekarskiej osobistej lub teleporady, w formie papierowej. 

2). Zlecenia na badania pacjent odbiera u lekarza, pielęgniarki bądź w rejestracji. 

3). Badania laboratoryjne pacjenci mogą wykonać w punkcie pobrań w dniach i godzinach ustalonych. 

4). Wyniki badań lekarz otrzymuje automatycznie w dokumentacji medycznej. Pacjent może otrzymuje kod z laboratorium i może osobiście odczytać lub wydrukować wyniki badań. 

5). Badania RTG Pacjent wykonuje w poradni wskazanej na skierowaniu lub przez personel rejestracji. Zapisy na badanie odbywają się telefonicznie lub osobiście. Wyniki badań RTG pacjent otrzymuje przy wizycie kontrolnej u lekarza zlecającego badanie. 

6). Badanie USG wykonywane są na miejscu w poradni POZ. Pacjentowi wyznacza termin badania personel rejestracji w terminie uzależnionym od trybu skierowania na badanie.  

7). Zlecenie na badanie endoskopowe (gastroskopii, kolonoskopii) wystawiane jest w formie e-skierowania. Gdy lekarz wystawi e-skierowanie Pacjent otrzymasz SMS z 4 cyfrowym kodem z Internetowego Konta Pacjenta (jeśli takie posiada), może otrzymać również wydruk informacyjny z zawartym kodem lub być poinformowany telefonicznie przez lekarza lub personel rejestracji.  

Na badanie można się zapisać telefonicznie lub osobiście podając kod

e-skierowania oraz numer PESEL. 

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne


 

 1. Pacjent w trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady zgłasza osobie uprawnionej (lekarz/pielęgniarka) do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne potrzebę otrzymania lub przedłużenia zlecenia na wyroby medyczne.
 2. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione i potwierdzone przez NFZ elektronicznie w systemie e-ZWM – nie ma konieczności wizyty w NFZ
 3. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione poza systemem elektronicznym konieczne jest potwierdzenie zlecenia w NFZ z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub innych systemów łączności drogą elektroniczną np. skan, email, fax.
 4. Osoba uprawniona drukuje zlecenie lub podaje numer zlecenia telefonicznie lub SMS.
 5. Pacjent udaje się z numerem zlecenia do apteki, sklepu medycznego lub może zamówić wyroby również ze sklepu medycznego internetowego.
 6. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz nr PESEL pacjenta (nie są wymagane oryginały zleceń w postaci papierowej do realizacji zamówień)
 7. Po poprawnym dokonaniu realizacji, osoba realizująca drukuje zlecenie.
 8. Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej.
 9. Pacjent zostawia zlecenie w miejscu realizacji zlecenia.

e-skierowanie

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

 1. E-skierowanie to elektroniczny dokument, kierujący pacjenta na leczenie specjalistyczne, badania diagnostyczne lub do szpitala
 2. E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej poradzie/konsultacji medycznej.
 3. E-skierowanie może być wystawiane na następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na dany rodzaj świadczeń zdrowotnych objętych skierowaniem:
        a) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
        b) leczenie szpitalne;
        c) badania diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego.
 4. Forma otrzymania e-skierowania:
        a) papierowy wydruk e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady;
        b) elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-skierowaniu w formie SMS i/lub e-mail.
 5. W celu rejestracji e-skierowania pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w podmiocie leczniczym w jeden z następujących sposobów:
       a) okazując otrzymany od lekarza papierowy wydruk e-skierowania;
       b) podając 4 cyfrowy kod dostępowy otrzymany SMS-em i PESEL;
       c) okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczt elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.
 6. E-skierowanie wymagana jest tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest potrzebne nowe skierowanie.
 7. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta jak również po wywiadzie z pacjentem za pośrednictwem teleporady.
 8. E-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, w którym należy zarejestrować się w celu realizacji skierowania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Pacjent sam decyduje, gdzie chce otrzymać świadczenie.
 9. W przypadku, gdy wystąpi błąd w e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.
 10. Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu:
        a) nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do podmiotu leczniczego w terminie 14 dni – wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy kod dostępowy i numer PESEL;
        b) nie można zgubić e-skierowania, jest ono zapisane w systemie medycznym i w Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer kodu e-skierowania;
        c) dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań;
        d) po dokonaniu pierwszego zapisu, zostanie ono automatycznie przypisane do podmiotu leczniczego i nie będzie można go zarejestrować w innym podmiocie leczniczym.

e-recepta

Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

E-recepta to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna wystawia w systemie elektronicznym.
1.    Forma otrzymania e-recepty:
     a)    papierowy wydruk e-recepty, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady
     b)    elektroniczna w formie 4 cyfrowego kodu, który:
     c)    lekarz lub uprawniona pielęgniarka/położna przekazuje pacjentowi w czasie udzielania porady,
     d)    pacjent otrzymuje w formie SMS na swój telefon lub w formie e-maila na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-recepcie w formie SMS i/lub e-mail.
2.    Podczas wizyty w aptece, w zależności od wybranej formy otrzymania/powiadamiania o e-recepcie, należy podać farmaceucie:
     a) papierowy wydruk e-recepty otrzymany od lekarza;
     b) 4-cyfrowy kod otrzymany w formie SMS na telefon i PESEL osoby, na którą jest wypisany lek;
     c) e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie, w tym przypadku nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.
3.    Wykup leków z e-recepty:
     a) leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju tzn. można wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL, z zastrzeżeniem w pkt. 2;
     b) wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania.
4.    Ważność recepty:
     a) recepta jest ważna od daty wystawienia:
         -    7 dni na antybiotyk,
         -    120 dni na preparaty immunologiczne,
         -    30 dni na pozostałe leki;
     b) lekarz może na recepcie zaznaczyć: „ data realizacji: od …” (wpisuje datę od której lek może być realizowany) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty;
     c) w przypadku leków, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle, lekarz zaznacza na recepcie: „data realizacji: do …” (wpisuje datę o rok późniejszą od daty wystawienia e-recepty) – wówczas termin realizacji recepty wynosi 365 dni, z zastrzeżeniem pkt. 4;
     d) e-recepta ważna na 365 dni od daty jej wystawienia musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku; jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty; przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupowane, nie będą już pomniejszane ilości leku.
5.    Z e-recepty ważnej na 365 dni, jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni.

Lekarz rodzinny

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy Państwu Podstawową Opiekę Zdrowotną. W jej zakres wchodzą bezpłatne porady lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego, internisty).

 

 

Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, zapobieganie, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej to lekarz rodzinny zwany również lekarzem "pierwszego kontaktu" - wybierany przez osobę ubezpieczoną.

Żeby skorzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent lub jego opiekun prawny powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki oraz pielęgniarki położnej. W tym celu należy wypełnić formularz, który znajduje się w recepcji naszej Przychodni lub można go pobrać z naszej strony internetowej i przynieść do Przychodni.

Lekarz POZ to lekarz prowadzący podstawowe leczenie i kierujący w razie potrzeby do lekarzy specjalistów.  Lekarz ten zleca badania diagnostyczne, kieruje na konsultacje do lekarzy specjalistów, a także w razie potrzeby wydaje skierowanie do szpitala.

Na wizytę do lekarza rodzinnego można umówić się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjenci zapisywani są w zależności od dostępności wolnego terminu,  na konkretny dzień i godzinę.

Na pierwszą wizytę Pacjent musi przynieść ze sobą dowód osobisty, aktualny dokument ubezpieczenia. Również Pacjent powinien dostarczyć kserokopię historii choroby poprzedniej przychodni, wyniki badań i wykaz zażywanych leków, a także jeśli posiada karty informacyjne z pobytu w szpitalu.

Korzyści dla pacjenta:

 • opieka lekarska w miejscu zamieszkania realizowana w godzinach pracy przez lekarza rodzinnego, natomiast poza nimi organizowana wspólnie z innymi świadczeniodawcami,
 • opieka całoroczna,
 • opieka sprawowana przez cały współpracujący ze sobą zespól medyczny,
 • prawo swobodnego wyboru i zmiany lekarza (bezpłatnie raz na 6 miesięcy),
 • świadomość poczucia bezpieczeństwa wynikająca z zaufania jakim darzy się wybranego lekarza,
 • sprawowanie całościowej opieki nad pacjentem, a nie tylko leczenie poszczególnych jednostek chorobowych.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.